Imák

Ima a Papság évében

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!
Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában! Ámen.

dr. Erdő Péter bíboros atya imája

Ima a hivatásokért

Urunk, Jézus!

Ajándékozz nekünk szent papokat,

akik éljenek az Eucharisztia közelségében,

akiknek legyen mély lelki életük,

dolgozzanak, szenvedjenek és mindezt örömteli szívvel tegyék.

Adj papokat, akik szenteljék életük minden percét a lelkek üdvösségéért és a Te Országodért! Ámen.

 

Marcial Maciel LC atya

a Krisztus Légiójának alapítója


Szentírásolvasás előtti ima a családban

Urunk, mindenható Atyánk! Ezen az estén, mikor a napi munkában elfáradva otthonunkba térünk és a családi béke meghitt pillanatait éljük, csendet szeretnénk teremteni szívünkben, hogy a Te szavaidat hallgassuk. Hallgatni akarunk Téged, figyelni akarunk Rád. Fáradtak vagyunk már a sok hamis szótól, a sok felesleges emberi szótól. Most egybegyűltünk itt, szülők és gyermekek, hogy a Biblia szavaival imádkozzunk. Jól esik megemlékezni a megváltás művéről, hallani Országod örömhírét. Világosíts meg bennünket, hogy szívünkkel befogadjuk üzenetedet. Tudjuk, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet, add, hogy felfogjuk, mit jelent ez. Legyen Tiéd az első és utolsó szó ebben a házban. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ámen.


II. János Pál pápa imája a Hivatások XXXIX. Világnapjára
2002. április 21. - Húsvét 4. vasárnapja

Szent Atyánk, tekints erre az emberiségre, amely az első lépéseket teszi meg az új évezredben. Életére még erősen rányomja bélyegét a gyűlölet, az erőszak, az elnyomás, de az igazságosság, az igazság, és a kegyelem iránti éhség még nem tűnt el sok ember szívéből, akik várják, hogy valaki elhozza a megváltást, amelyet te, Fiad, Jézus által vittél végbe. Az evangéliumnak legyenek bátor hirdetői, a szenvedő emberiségnek nagylelkű szolgái. Kérünk, küldj Egyházadba szent papokat, akik kegyelmed eszközeivel megszentelik a te népedet. Küldj sok megszentelt életű férfit és nőt, hogy megmutassák a világnak a te szentségedet. Küldj szőlődbe szent munkásokat, akik lángoló szeretettel dolgoznak, és a Szentlélektől indíttatva elvigyék Krisztus megváltását egészen a föld végső határáig. Ámen.

II. János Pál pápa
Castel Gandolfo, 2001. szeptember 8.


Ima a keresztényekért a XXI. század elején

Istenünk, értünk szenvedő Szent Fiad így tanított minket: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok". Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről, akik Indiában, vagy bárhol a világban Nevedért üldözést szenvednek. Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban és békét hitük megvallásához. Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek, hogy tanúságtételükben szilárdan kitartsanak, és folytonos békében élhessenek.

Istenünk, Te azt is tudod mennyi megpróbáltatás éri nemzetünket: erkölcsi, szellemi és anyagi téren egyaránt. Kérünk, adj megtérést a népünknek, erőt a nehézségek elviseléséhez, hűséget keresztény gyökereinkhez. Add, hogy békében és felebaráti szeretetben élhessünk egymással és a körülöttünk élő népekkel, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


 
Feliratkozás napi elmélkedésre:
http://www.napielmelkedes.hu
Jelentkezés és információ: Tel/fax: 877-4801 (napközben)0
E-mail. info@missiochristi.hu